Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) společností:

Pokojovky s.r.o.

IČO: 080 34 273

se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsané u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. C 311896

Kontaktní osoby: Aneta Vachová, Tereza Zacharov, Zuzana Gašparovičová, jednatelky.

Adresa pro vrácení nebo reklamaci zboží:

Pokojovky, Pod Kaštany 9, Praha 6, 160 00

Email: ahoj@pokojovky.co

Telefon: 727 841 031

 

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pokojovky.co (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž odchylná ustanovení v kupní smlouvě budou mít před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (prodávající není plátcem DPH) a zahrnují všechny související poplatky vyjma nákladů na dodání zboží kupujícímu, jež kupující hradí sám, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jakéhokoliv zboží.

4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky.

5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a v její souvislosti. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provede objednávku zboží:

a) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace (tj. bez založení svého účtu).

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

5. Kupující je při objednávání zboží a registraci do zákaznického účtu v internetovém obchodě povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce a zákaznickém účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné.

6. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

7. Prodávající zašle po obdržení objednávky kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při zadal při vytváření objednávky, popř. na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Okamžikem odeslání oznámení dle předchozí věty je uzavřena kupní smlouva.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek.

10. V případě, že došlo k technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2901615028/2010 vedený u Fio banka, a.s.; nebo

b) bezhotovostně platební kartou po internetu prostřednictvím platebního systému GoPay. 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje dle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

4. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu je kupní cena splatná do 7 (sedmi) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a považuje se za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Marným uplynutím lhůty dle předchozí věty dochází k automatickému zániku kupní smlouvy s účinky od počátku (ex tunc). Pokud kupující neuvede při platbě bankovním převodem variabilní symbol, prodávající se nemůže dostat do prodlení s dodáním zboží.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Prodávající odešle zboží kupujícímu po řádné a včasné úhradě kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možnosti prodávajícího, zpravidla do 7 (sedmi) pracovních dnů od okamžiku úhrady kupní ceny, nejpozději však v zákonném termínu. V případě, že objednané zboží není na skladě a není možné jej ve lhůtě dle předchozí věty odeslat kupujícímu, je kupující o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu.

7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

8. Prodávající zašle zboží kupujícímu mimo území České republiky a Slovenska po dohodě s ním ohledně způsobu dodání a zaplacení kupní ceny a nákladů na dodání mimo území České republiky.

9. Prodávající dodá zboží kupujícímu na území České republiky a na Slovensku prostřednictvím kurýrní služby GLS. Cena poštovného po České republice činí 99,- Kč, na Slovensko 149,- Kč.

10. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zboží nepřevezme (např. nevyzvedne si jej v době uložení zásilky na příslušné pobočce), a zboží bude odesláno zpět prodávajícímu, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající součtu poštovného za neúspěšné doručení zboží prodávajícímu a poštovného za navrácení zboží prodávajícímu.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

13. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s předchozím odstavcem 12. těchto obchodních podmínek.

14. Prodávající vystaví kupujícímu na jeho žádost doklad o zakoupení zboží, který v elektronické podobě odešle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po úhradě kupní ceny zboží a obdržení žádosti o vydání dokladu.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

16. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má právo bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce od kupní smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Řádným a včasným odstoupením od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.

2. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu ahoj@pokojovky.co. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení. Formulář na odstoupení naleznete zde.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 1. musí kupující prokazatelným způsobem odeslat prodávajícímu jednoznačné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží, od jehož nákupu kupující odstupuje, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující vrátí prodávajícímu zboží jeho zasláním na adresu Pokojovky, Pod Kaštany 9, Praha 6, 160 00, popř. na adresu sídla prodávajícího.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží kupujícímu (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obaluV případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto kupující bere na vědomí a souhlasí s tím.

9. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména tehdy, jde-li o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tj. zejména při výrobě zboží dle požadavků kupujícího).

10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, neschopnosti dodat zboží v požadovaném množství a/nebo dodací lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách z jakéhokoliv důvodu a/nebo pokud kterýkoliv dodavatel prodávajícího přerušil výrobu zboží a/nebo se výrazným způsobem změnila jím účtovaná cena. Prodávající o takové skutečnosti bezodkladně informuje kupujícího na emailovou adresu kupujícího a vrátí mu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího obdržel, je-li to z povahy věci možné, popřípadě způsobem určeným dohodou smluvních stran.

11. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z jakéhokoliv důvodu, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu poskytnutý dárek nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

13. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a/nebo poštovného, s čímž kupující tímto souhlasí.

VII. Práva z vadného plnění

(REKLAMAČNÍ ŘÁD)

 Názvy odstavců v tomto článku nejsou právně závazné, nemají vliv na výklad jednotlivých ustanovení a slouží pouze pro snadnější orientaci v textu.

1. Odpovědnost prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění – nové (nepoužité) zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění – použité zboží. U použitého zboží činí lhůta pro uplatnění práva z vady dvanáct měsíců od převzetí zboží.

4. Adresa a pokyny pro reklamaci. Za účelem co možná nejrychlejšího vyřízení reklamace uplatní kupující svá práva z vad reklamací zboží prostřednictvím poštovní cesty, a to zasláním vadného zboží společně s popisem vytýkané vady a informací o tom, jaké právo z vady kupující uplatňuje, to vše na adresu Pokojovky, Pod Kaštany 9, Praha 6, 160 00 případně osobně po předchozí telefonické dohodě na předmětné adrese. Kupující odesílá zboží prodávajícímu na svou vlastní odpovědnost. Kupující zabalí reklamované zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující bere na vědomí, že prodávající nepřijímá jakékoliv zásilky odesílané na dobírku, nedohodnou-li se na tom smluvní strany prokazatelným způsobem předem. Kupující může pro uplatnění reklamace využít formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat dostatečně srozumitelný popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Reklamační formulář naleznete zde.

5. Práva kupujícího – podstatné porušení kupní smlouvy. V případě, že se ve lhůtě dle odstavce 2., popř. 3 tohoto článku vyskytne vada, která je podstatným porušením kupní smlouvy a kupující včas uplatní reklamaci, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

6. Práva kupujícího – nepodstatné porušení kupní smlouvy V případě, že se ve lhůtě dle odstavce 2., popř. 3 tohoto článku vyskytne vada, která je nepodstatným porušením kupní smlouvy a kupující včas uplatní reklamaci, má kupující právo:

a) na odstranění vady, nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Volba způsobu vyřízení reklamaceV případě výskytu vady, která je podstatným porušením kupní smlouvy je kupující povinen při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po takovém oznámení informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil. Kupující bere na vědomí, že pokud tak neučiní, budou mu náležet pouze ta práva, která by kupujícímu náležela při výskytu vady, která je nepodstatným porušením kupní smlouvy. Provedenou volbu práva z vadného plnění je kupující oprávněn změnit pouze po dohodě s prodávajícím.

8. Opakovaný výskyt vad, větší počet vad. Kupující má právo ve lhůtě dle odst. 2., popř. 3 tohoto článku odstoupit od smlouvy, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo při větším počtu vad zboží.

9. Počátek běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plněníLhůty dle odst. 2. a 3. tohoto článku začínají běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

10. Povinnost okamžité reklamace. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

11. Povinnost doložit datum koupě. Kupující je povinen při reklamaci zboží doložit datum jeho koupě, a to zejména předložením dokladu o koupi zboží, pokud byl vydán, popř. jiným věrohodným způsobem.

12. Výluky z odpovědnosti prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží a právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v následujících případech:

a) je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednávána sleva z kupní ceny,

b) vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,

c) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím,

d) mechanické poškození zboží,

e) vada vznikla neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

f) provedení zásahu či změna parametrů zboží,

g) vada byla způsobena (i) kupujícím; (ii) důvody na straně kupujícího (např. zvířetem ve vlastnictví nebo svěřeném do péče kupujícího); nebo (iii) třetí osobou odlišnou od prodávajícího a bez zavinění prodávajícího,

h) kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,

i) poškození v důsledku vyšší moci,

j) vada vznikla v důsledku nedodržování pokynů ohledně údržby a skladování zboží,

k) rozdílnost odstínů a  barevné sytosti skutečného zboží a fotografií zboží zobrazovaných na elektronických zařízeních,

l) vada již byla vytýkána již v minulosti a prodávající na ni poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny daného zboží,

m) rozměr zboží vykazuje odchylku oproti rozměrům uváděným v internetovém obchodě, která je menší nebo rovna 6 %.

13. Pokračování běhu lhůty při výměně nebo opravě zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny nebo opravy vadného zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práva z vad, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

14. Potvrzení prodávajícího o reklamaci. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající splní povinnost dle předchozí věty zasláním potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího.

15. Lhůta pro vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Potvrzení o výsledku reklamace. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající splní povinnost dle předchozí věty zasláním vyrozumění na e-mailovou adresu kupujícího.

17. Náhrada nákladů – oprávněná reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

18. Pozastavení lhůty po dobu reklamace. V případě oprávněné reklamace neběží lhůta pro uplatnění práva z vad po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

19. Oprávnění prodávajícího. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, prodávající je oprávněn dodat kupujícímu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

20. Reklamace v sídle prodávajícího. Vedle způsobu uvedeného v odst. 4. tohoto článku je kupující oprávněn uplatnit práva z vad v sídle prodávajícího (v termínu po předchozí dohodě smluvních stran – kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí být v sídle přítomen).

21. Žádná jiná záruka. Pro vyloučení pochyb se výslovně stanovuje, že prodávající nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytuje žádnou záruku za jakost zboží.

22. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

23. Aplikovatelná zákonná ustanovení. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VIII. Doručování

1. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího.

2. V případě doručování prostřednictvím pošty nebo kurýra se zásilky považují za doručené a účinné okamžikem jejich dodání adresátovi.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. VI. odst. 1 těchto obchodních podmínek je odstoupení účinné, pokud kupující prokazatelně odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení.

4. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a cookies

1. Způsob nakládání s osobními údaji kupujícího je upraven v Podmínkách ochrany osobních údajů obsažených na webu internetového obchodu.

2. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně Nařízení EU 2016/679.

3. Kupující odesláním objednávky vyslovuje mj. souhlas s tím, aby prodávající kdykoliv zasílal na e-mailovou adresu kupujícího: (i) informace související se zbožím, prodávajícím, jeho podnikem a/nebo jeho činností; a (ii) obchodních sdělení.

X. Dárkové poukazy a slevové kódy

1. Kupující je oprávněn při vytváření objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy: (i) není možné uplatňovat opakovaně; (ii) nelze vzájemně kombinovat; a (iii) nelze použít na nákup dalších poukazů.

3. Hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, v případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit, není-li uvedeno jinak.

4. Slevové kódy nelze uplatnit na zboží ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně stanoví jinak.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě, a to s dobou platnosti původního dárkového poukazu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující nemá v případě odstoupení od kupní smlouvy a/nebo jiného důvodného vrácení zboží nárok požadovat vystavení nového slevového kódu.

6. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

7. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

8. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se bude řídit právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem, přičemž pravomoc budou mít soudy České republiky a příslušným soudem bude obecný soud prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze toto dané ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Příslušné vadné ustanovení bude automaticky nahrazeno takovým bezvadným ustanovením, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.

3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu a souhlasu obou smluvních stran.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, audiovizuálních záznamů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky, jejich část a/nebo jakýkoliv obsah na nich umístěný bez souhlasu prodávajícího.

6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10. Přílohou 1 obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Přílohou 2 obchodních podmínek je vzorový reklamační formulář. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.

 

Poučení pro spotřebitele: Zakoupení věci jste povinen prokázat předložením dokladu o koupi popř. jiným dostatečně věrohodným způsobem. Nejste oprávněn uplatnit práva z vad: (i) které jste sám způsobil; (ii) o kterých jste při koupi věděl; (iii) pro které jsme s Vámi dohodli snížení kupní ceny. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna: (i) bezodkladně po zjištění vady, aby nedošlo k jejímu rozšíření a v důsledku toho k zamítnutí Vaší reklamace; (ii) nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v obchodních podmínkách prodávajícího, v části Reklamační řád. O vyřízení reklamace Vás vyrozumíme. V případě, že marně uplyne zákonná lhůta k vyřízení reklamace, máte právo od kupní smlouvy odstoupit.