Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení

1. Souhlas s využitím osobních údajů. Vyplněním objednávky, registrací do zákaznického účtu, přihlášením k odběru obchodních sdělení a/nebo prohlížením webových stránek www.pokojovky.co umožňujete společnosti Pokojovkyy s.r.o., IČO: 080 34 273, se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. C 311896 (dále jen „správce“ nebo také „my“) jakožto správci osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) využívat Vaše osobní údaje.

2. Kontaktní údaje. Kontaktní údaje správce: adresa: Pokojovky, Heřmanova 51, 170 00 Praha 7, email: ahoj@pokojovky.co, telefon: 727 841 031, kontaktní osoby:Aneta Vachová, Tereza Zacharov, Zuzana Gašparovičová. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás neváhejte obrátit.

3. Definice osobních údajů. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zdroje poskytnutí osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a/nebo v souvislosti s ní (např. při vrácení nebo reklamaci zboží).

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje (např. údaje o množství, druhu a ceně zboží) za účelem plnění smlouvy a k dalším účelům popsaným níže. Identifikačními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací a/nebo kontaktní adresa, bankovní spojení, podpis, IP adresa a cookies. Kontaktními údaji se rozumí telefonní číslo, e-mail a adresy na sociální sítě.

3. Evidence objednávek. V evidenci objednávek zpracováváme Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa a údaj o množství druhu a ceně zboží. Tyto údaje slouží k plnění našich závazků ze smlouvy, tj. zejména k vyřízení objednávky. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek zejména z následujících důvodů: (i) z důvodu právní ochrany před případnými budoucími spory; (ii) vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému; (iii) k naplnění naší zákonné povinnosti uschovávat účetní záznamy; a (iv) k uskutečňování přímého marketingu (zejména zasíláním obchodních sdělení a newsletterů).

4. Evidence uživatelů. V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl/a při registraci a/nebo úpravě zákaznického účtu, při vytvoření objednávky a/nebo při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů. Databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování vratek a reklamací zboží, při vyřizování objednávek a k uskutečňování přímého marketingu (zejména zasíláním obchodních sdělení a newsletterů).

5. Dodání zboží. Vaše osobní údaje využíváme rovněž za účelem zajištění dodání zboží Vaší osobě a tedy naplnění našich povinností ze smlouvy. Vaše údaje proto předáváme České poště, s.p. popř. jinému dopravci určenému po dohodě s Vámi.

6. Zpracování údajů pro marketingové účely. Pro marketingové účely zpracováváme: (i) Vaše kontaktní údaje, které vyplníte při objednávce, registraci do zákaznického účtu a/nebo při přihlášení k odběru obchodních sdělení; a občasně také (ii) osobní údaje v rozsahu Vašeho jména. Tyto údaje využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení se snahou o co největší relevantnost těchto sdělení, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím prostředků internetové reklamy a/nebo formou elektronické komunikace. Jste oprávněn kdykoliv odhlásit či změnit frekvenci odběru obchodních sdělení. V případě, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení v plném rozsahu (tj. ze všech informačních kanálů), nebudeme nadále využívat Vaše údaje k zasílání obchodních sdělení.

7. Údaje o Vašem nákupu. Za účelem nabízení co možná nejvíce relevantního zboží ve vztahu k Vaší osobě ukládáme data o tom, co si na našem webu nejčastěji prohlížíte, jaké zboží objednáváte, reklamujete a/nebo vracíte, kdy a kde tak činíte a následně Vás dle toho zařazujeme do skupin (např. dle velikosti zakoupeného zboží nebo jeho ceny). Na základě údajů o čase a místě nákupu Vám zasíláme obchodní sdělení v čase, ve kterém nejčastěji uskutečňujete některou z výše uvedených aktivit, případně činíme nabídky navazující na Vaši lokalitu. Sledujeme rovněž informace o tom, za kolik peněz jste u nás nakoupil/a zboží a jak dlouho jste naším zákazníkem, to vše za účelem nabízení speciálních benefitů, např. slev na další nákup.

8. Zpětná vazba. Pokud nám dáte jakoukoliv zpětnou vazbu k naší činnosti, webovým stránkám, zasílaným obchodním sdělením a/nebo jiné formě naší komunikace, tuto zpětnou vazbu si ponecháváme za účelem zlepšení naší činnosti.

9. Zákonné důvody zpracování osobních údajů. Z výše uvedeného vyplývá, že našimi zákonnými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b) oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; příp.

c) Váš souhlas se zpracováním údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

10. Automatické individuální rozhodování. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III.

Doba a způsob uchovávání údajů

1. Doba uchovávání osobních údajů. Správce uchovává osobní údaje: (i) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 6 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky; (ii) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky; a (iii) u dlužníků po dobu vymáhání pohledávky.

2. Výmaz údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3. Prohlášení správce. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. Podrobnosti. Vaše data jsou uložena na sdíleném serveru (webhosting), v zabezpečených zařízeních (antivirové programy, bezpečnostní hesla) a v listinné podobě v zabezpečené nemovitosti. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to úzké skupině zaměstnanců správce a s ním spolupracujících osob pracujících v oddělení zákaznické péče a/nebo v oddělení vyřizování a zasílání objednávek.

 IV.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Ujištění. Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z důvodů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Třetí strany. S Vašimi osobními údaji však mohou přijít do kontaktu i třetí strany, jejichž služeb využíváme. S těmito třetími stranami máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Žádné třetí straně Vaše osobní údaje v žádném případě nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

3. Potenciální příjemci osobních údajů. Příjemci osobních údajů mohou být následující osoby: (i) podílející se na dodání zboží (GLS nebo jiný dopravce určený po dohodě s Vámi); (ii) podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy (GoPay jakožto provozovatel platební brány, Fio banka, a.s. jakožto bankovní instituce vedoucí bankovní účet správce); (iii) zajišťující služby provozování e-shopu (Shopify Inc. jakožto provozovatel softwaru) a (iv) zajišťující vedení účetnictví správce v souvislosti s provozem e-shopu.

4. Subjekty třetích zemí. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), a to subjektům uvedeným v předchozím odstavci sídlícím mimo EU a dále společnostem: (i) Google Inc., která správci zejména poskytuje cloudové služby (Google Drive) a shromažďuje cookies za účelem využití služeb Google Analytics; a (ii) Facebook Inc., která správci zejména umožňuje cílení reklamy. Bližší informace o shromažďování cookies viz čl. VI. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 V.

Vaše práva

1. Vaše práva. Za podmínek stanovených v GDPR máte níže uvedená práva. Budete-li chtít kterékoliv z těchto práv uplatnit, obraťte se na nás prosím písemnou zprávou na e-mailovou adresu ahoj@pokojovky.co.

2. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:

a) Můžete nás požádat o zaslání potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě, že je zpracováváme, na Vaši žádost Vám nad rámec informací obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů budeme informovat o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

b) V zákaznickém účtu můžete doplnit jakýkoliv chybějící údaj či opravit nepřesnosti ve Vašich osobních údajích. Můžete nás rovněž upozornit na skutečnost, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně a my pak bez zbytečného odkladu zajistíme opravu.

c) Můžete rovněž požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

d) Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat: a) pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti; b) pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte o omezení jejich použití; c) pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv; nebo d) pokud vznesete námitku podle odst. 4. (Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR) níže, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:

a) Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení zpracovávané osobní údaje smazali, pokud zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje: a) přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali; b) vznesl/a jste námitku podle odstavce 4. (Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR) níže a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků; a/nebo c) údaje zpracováváme z jakéhokoli jiného důvodu neoprávněně.

b) Prosím, vezměte na vědomí, že údaje nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost tehdy, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR:

a) Pokud námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:

a) Můžete nás požádat, abychom Vám popř. jinému správci osobních údajů poskytli Vaše námi zpracovávané osobní údaje. Zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu).

6. Právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení, právo snížit frekvenci zasílání obchodních sdělení, popř. právo odvolat souhlas se zpracováním:

a) Pokud od nás nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, ať už zcela či v dosavadní frekvenci, můžete jejich zasílání zamezit či upravit jejich četnost buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem zákaznickém účtu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

b) V případě, že od Vás budeme chtít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv i bez udání důvodů.

7. ÚOOÚ. Pokud podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím obratem na e-mailovou adresu či telefonní kontakt uvedený v čl. I. odst. 2. (Kontaktní údaje) těchto Zásad ochrany osobních údajů. Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

VI.

Zásady používání Cookies

1. Cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané, na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům a pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

2. Důvod souhlasu se zpracováním souborů cookies. Souhlas se zpracováním souborů cookies udělujete pro potřeby řádného provozu webových stránek, pro naše potřeby měření návštěvnosti a uskutečňování dalších analýz a k marketingovým účelům, zejména k cílení reklamy.

3. Využívané cookies. Za předpokladu, že jsou cookies povoleny ve Vašem webovém prohlížeči, v souvislosti s provozem webových stránek www.pokojovky.co jsou využívány následující cookies: (i) zajišťující řádný provoz webových stránek po technické stránce, přičemž tento typ cookies neuchovává žádná osobní data; (ii) cookies, jež slouží k získávání záznamů o chování na internetových stránkách, které jsou následně zpracovány pro vylepšení provozu webových stránek; a (iii) cookies třetích stran, konkrétně cookies firmy Google Inc. a Facebook Inc., jež slouží pro webovou analytiku a pro marketingové účely.

4. Podrobnosti o cookies třetích stran. Cookies společnosti Google Inc. slouží k využití služeb Google Analytics, a to k získávání informací o návštěvnosti. Tyto cookies expirují dle nastavení Vašeho prohlížeče či do jejich manuálního odstranění. Podmínky zpracování cookies společností Google Inc. najdete zde:

Cookies společnosti Facebook Inc. (tzv. Facebook Pixel) slouží k identifikaci Vás jakožto zákazníka obchodu umístěného na webu www.hafans.cz v rámci sociální sítě Facebook a k následnému cílení reklamy (tzv. remarketing). Tyto cookies expirují do 180 dnů. Podmínky zpracování cookies společností Facebook Inc. najdete zde:

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Názvy odstavců v tomto článku nejsou právně závazné, nemají vliv na výklad jednotlivých ustanovení a slouží pouze pro snadnější orientaci v textu.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019